Parkeren op het Buiningpark

In de ingediende motie wordt het College gevraagd in samenwerking met sportverenigingen en andere belanghebbenden een jaarlijkse planning van reguliere activiteiten en piekmomenten en monitoring van parkeren voor het gehele Buiningpark te organiseren

Door Marcel Sturkenboom op 30 oktober 2016 De Raad heeft zich afgelopen donderdag gebogen over het bestemmingsplan voor de bouw van de 2e Sporthal Burgemeester Buiningpark. Het College heeft voorgesteld dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de nota zienswijzen. De GroenLinks-PvdA fractie heeft daar met een aanvullende motie mee ingestemd. Het ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van de 2e Sporthal mogelijk maakt, heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn door de provincie en de duivensportvereniging zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijze van de provincie is het bestemmingsplan aangevuld met de onderbouwing van de locatiekeuze van de sporthal en de onderbouwing van de compenserende maatregelen omdat de sporthal buiten de rode contour van de provincie wordt gebouwd. Naar aanleiding van de zienswijze van de duivensportvereniging is de parkeersituatie nader bekeken. De Postduivenvereniging stelt dat de veiligheid in het geding is en dat de leden overlast hebben op specifieke momenten. De fractie GroenLinks-PvdA is van mening dat hun ervaring serieus dient te worden bekeken maar genuanceerd wordt door de opvatting van de andere sportverenigingen. Daar komt bij dat het College terecht stelt dat het bestemmingsplan niet gaat over evenementen. Dat is ook de reden dat de fractie met steun van D’66 en CU/SGP een motie heeft ingediend die werd aangenomen. In de motie wordt het Colleg gevraagd in samenwerking met sportverenigingen en andere belanghebbenden een jaarlijkse planning van reguliere activiteiten en piekmomenten en monitoring van parkeren voor het gehele Buiningpark te organiseren. Daarnaast zou overleg, planning en gerichte handhaving te dienen te voorkomen dat onveilige situaties en overmatige overlast ontstaan. Tot slot heeft de fractie gesteld dat als uit de rapportage van de monitoring blijkt dat er toch onveilige situaties en overmatige overlast ontstaan het aantal parkeerplaatsen zonodig dient te worden uitgebreid. Marcel Sturkenboom Raadslid