Algemene beschouwingen voorjaarsdebat gemeenteraad Leusden juli 2016

Een pluim voor dit college dat in een open bestuurscultuur, uitnodigend de burgers tegemoet treedt, in nauwe samenspraak met die burgers bestuurlijke meters weet te maken

Door: Joost van Herpen Mw. de voorzitter, wethouders, collega raadsleden, ambtenaren en belangstellend publiek Als voorzitter van de GroenLinks-PvdA fractie ga ik bij de gelegenheid van het voorjaarsdebat dat wij jaarlijks voeren, om richting te geven aan de kadernota, een betoog houden waarbij ik probeer twee kanten van de Leusdense medaille te laten zien. Daarnaast nog een verzoek tegen de achtergrond van het zichtbaar wijzigende klimaat. De mooie, de goede kant van de medaille: Zo halverwege de zittingstermijn van deze raad blik ik graag even met jullie terug. Ruim twee jaar werkt deze coalitie, soms in goede samenspraak met de oppositie, via maatschappelijke investeringen aan de voortgang en verbetering van Leusden. In tegenstelling tot wat de VVD een tijd terug te berde bracht in deze vergaderzaal, het college is de weg kwijt, Ja Klaas je zat er toen echt naast, is dit college stevig op pad gegaan en inmiddels een heel eind gevorderd op de uitgestippelde route. Een pluim voor dit college dat in een open bestuurscultuur, uitnodigend de burgers tegemoet treedt, in nauwe samenspraak met die burgers bestuurlijke meters weet te maken. Graag, zonder alomvattend te zijn, ga ik nog eens langs een aantal van de bereikte doelstellingen tot nu toe: Neem de Biezenkamp: met 1000 handtekeningen steunen bewoners van de Biezenkamp en omgeving het beleid van het college. Ondanks de tegenslagen blijft het college met volle inzet werken aan het project en zien we elke week de vorderingen en wordt de Biezenkamp met enig uitstel toch een prachtig winkelcentrum. Neem het multifunctioneel centrum Antares in de Tabaksteeg, zowel gemeente als Woningstichting Leusden (WSL) werken nauw samen om op basis van nieuwe inzichten en afspraken van het project een succes te maken. De nieuwe uitbater krijgt ruimte om te ondernemen, onderwijs, wonen en sport en recreëren worden optimaal gecombineerd. Neem het huis van Leusden, vers in het geheugen ligt het besluit tot nieuwbouw van dit huis. De combinatie van een uiterst duurzaam Huis van Leusden met huisvesting van een maatschappelijke doelgroep maakt er een uniek project van en dat binnen de financiële kaders door deze raad meegegeven. Neem de discussie over de bus. Het college blijft de provincie intensief achter de broek zitten omdat zij net als deze raad de nieuwe OV concessie ronduit slecht vindt voor een deel van Leusden. In overleg met de provincie gaat maatwerk bedongen worden voor de minder vitale reiziger en de doelgroep passagier. Neem de nieuwbouw van Afas Experience Centre, dankzij een goede lobby en overleg met de provincie komt er straks nieuwbouw voor deze gezichtsbepalende Leusdense ondernemer. Één van de economische motoren in Leusden en goed voor creatie van nieuwe werkgelegenheid. Neem de grootse plannen om de via nieuwbouw de basisscholen van een up to date huisvesting te voorzien. In Alandsbeek en Biezenkamp zien we de voorbeelden hiervan onder de bouwkranen verrijzen (Atria en Atlas) Neem de nieuwe sporthal, een hal met ruime afmetingen en duurzaam gebouwd, die het mogelijk maakt alle soorten sport te beoefenen vanaf eind 2017. Eindelijk een doorbraak in dit sporthaldossier en een basis voor vele Leusdense sportverenigingen om binnen de eigen gemeentegrens hun sport te beoefenen. Neem het zwembad Octopus en sporthal de Korf, er gaat gerenoveerd worden in samenhang met investeringen in de duurzaamheid. Op een duurzame wijze krijgen het zwembad en de sporthal een nieuwe toekomst. Neem de aanpak in de sociale woningbouw. Naast het al opgestarte project aan de Olmenlaan, waar de WSL een bedrijfspand gaat ombouwen naar sociale wooneenheden is recent ook besloten tot een versnelde bouw van 300 sociale huurwoningen. Allemaal om de wachttijden op de woningmarkt te beheersen en de statushouders een plek te kunnen geven in Leusden. Neem de Plantage, bouwkranen verraden hier eindelijk bouwactiviteiten. Er komt een gebouw met ruimte voor twee bedrijven. Neem vers van de pers, er komt een nieuw, nog milieu vriendelijker afval inzameling en verwerkingssysteem. Vanaf januari as. wordt het restafval tot een minimum beperkt, goed voor het milieu en goed voor de beurs van de burger. Plastic, metaal en verpakkingsmateriaal, groenafval en papier wordt huis aan huis wordt opgehaald en verwerkt tot grondstoffen. De restfractie verdwijnt in de wijkcontainer Neem de noodopvang vluchtelingen, op basis van een unanieme raadsuitspraak is door het college in overleg met COA een noodopvang voor 400 vluchtelingen tot stand gebracht. Geen maatschappelijk gedoe, goede gesprekken met de bevolking over deze opvang. Na de eerste ervaringen kunnen van een groot succes spreken, met weinig of geen klachten en heel veel interesse en enthousiasme van Leusdense vrijwilligers. Neem de inbedding in de gemeentelijke organisatie van het sociaal domein. Zonder noemenswaardige problemen zijn de taken van het Rijk en Provincie overgenomen. "Larikslaan 2" daartoe goed toegerust is een meer dan uitstekende spil gebleken die haar taken naar behoren heeft vervuld. Leusden heeft, zonder geld over te houden, ook de overkomende financiële middelen aan de activiteiten in het sociaal domein besteed Neem de gemeentepagina, deze is weer terug. Raad, college en bevolking zijn via de inmiddels al vertrouwde gemeentelijke pagina ook weer met elkaar in gesprek. Een stukje communicatie dat bij delen van de bevolking zeer wordt gewaardeerd. Dit is zo maar een greep uit de daden van dit college van de afgelopen twee jaar. Een respectvolle lijst van activiteiten die Leusden zichtbaar hebben veranderd en verbeterd. Het college wordt in deze activiteiten ondersteund door deskundige en toegewijde ambtenaren. Ook hen wil ik namens de GroenLinks-PvdA fractie betrekken in de hulde die ik dit college toezwaai. Ons verzoek, ga vooral door op de ingeslagen route, maak af wat nog in de planning is genomen zodat we twee jaar verder terug kunnen kijken op een meer dan geslaagde oogst en missie. Dan de ander kant van de medaille, de minder mooie, de zorgelijke kant van de medaille: Zoals bekend, het zit in onze genen, zowel bij de PvdA als GroenLinks, hebben wij een links kloppend hart. Als fractie komen wij dan ook in het bijzonder op voor de burger in deze gemeente die hulp en steun verdienen. Mensen met minder kansen een steuntje in de rug bieden om over die hobbel te komen. Toch zien we in Nederland een tendens die haaks lijkt te staan op de emancipatie van de minder bedeelde mede mens. Zowel wetenschappelijke studies uit de universitaire hoek alsmede studies verricht door het sociaal cultureel plan bureau laten zien dat hele groepen in de bevolking afgehaakt zijn of op zijn minst niet op de gemeentelijk radar zichtbaar zijn. Naar schatting 30 % van de bevolking voelt zich buitengesloten, doet niet meer mee of kan niet meer meedoen aan het sociale leven om een veelvoud van redenen. Oorzaken kunnen gelegen zijn in de naweeën van de economische crisis, langdurige werkloosheid gevolgd door armoede, schaamte, gezondheidsproblemen, schuldenproblematiek, psychische problematiek, eenzaamheid, vechtscheidingen, alcoholproblematiek, huisvestingproblematiek en gezinsproblematiek. Zomaar eens een greep uit krantenkoppen in één week tijd: SER advies gevraagd over kinderarmoede, Schoolkeuze VMBO bepaald door financiële (on)mogelijkheden ouders, zelfmoordenaantal stijgt in Nederland, steeds meer verwarde mensen in de openbare ruimte. Hoewel de GroenLinks-PvdA fractie een Leusdense samenleving ziet vol met verenigingsleven en een leger aan vrijwilligers bekruipt ons het gevoel van grote zorg, hebben wij als gemeentelijke overheid , de overheid die het dichts bij de bevolking staat, wel voldoende zicht op de hierboven geschetste problematiek. Larikslaan 2 heeft inkijk bij de ons bekende gevallen. Maar is dit het complete plaatje? Wij vrezen van niet , weten eigenlijk wel zeker van niet. Leusden is helaas niet de uitzondering op het voor Nederland geldende beeld. Dit incomplete beeld roept de vraag op of wij als gemeente in het ons toegekende sociale domein wel doen wat van ons verwacht mag worden. De GroenLinks-PvdA fractie komt bij deze gelegenheid met een verzoek aan het college om samen de sociale kaart van Leusden beter in beeld te brengen. Onderzoek en uitvraag moet ons de omvang van de problematiek helder maken. Op basis van de inventarisatie die dan op tafel ligt wil mijn fractie een vervolg discussie in deze raad. In deze vervolgdiscussie wil ik dan waar dit echt nodig is spijkers met koppen slaan. Van avond stel ik aan het college expliciet de vraag of zij bereid is in eerste instantie het benodigde vooronderzoek ter hand te nemen? Zoals in het begin van mijn betoog al aangeven een verzoek tegen de achtergrond van het veranderend klimaat. Er zijn nog steeds mensen die beweren dat ons klimaat ongewijzigd zijn gang gaat. Goed dat wij in Leusden werken aan de uitvoering van een duurzaamheidsagenda omdat wij het besef hebben dat ons klimaat wel degelijk in de gevarenzone terecht komt bij blijvend wegkijken en negeren van allerlei signalen en wetenschappelijke onderzoeken. Wij willen een gezonde en duurzame leefomgeving met elkaar tot stand brengen en nalaten aan onze kinderen. Goed rentmeesterschap, ik heb het gisteren avond meerdere malen in deze vergaderzaal horen klinken. De achterliggende langdurige regenperiode met forse uitschieters in sommige delen van ons land heeft onze fractie wel aan het denken gezet. Relatief is onze gemeente gespaard gebleven, we hielden droge voeten en van grote schade aan de landbouw in onze omgeving is ons niets bekend geworden. Wel een verzoek aan het college, neem deze raad op korte termijn eens mee in uw visie en gedachtegang, hoe deze gemeente, naast uitvoering geven aan de duurzaamheidsagenda, zich wapent tegen de desondanks optredende veranderingen in ons lokale klimaat. Wat gebeurt op dit gebied, met welke partners werken we hier samen en waar moet wellicht een tandje opgeschakeld worden om in onze gemeente ook in de toekomst droge voeten te blijven houden? Tot slot mw. de voorzitter, voor de duidelijkheid, in mijn betoog heb ik niets afgedaan aan het raadsvoorstel kaderbrief 2017. In de hierin geformuleerde kaders, m.b.t. bestedingsvoorstel nieuw beleid, belastingmaatregelen en vernieuwing P & C cyclus, kan de GroenLinks –PvdA fractie zich vinden. Onze fractie wil in goede samenwerking met raad en het college de komende twee jaar de volgende aandachtspunten goed in het vizier houden: -sociaal domein, vallen er mensen tussen wal en schip? -betrokkenheid van de burgers, ook bij de politiek -opvang en integratie van vluchtelingen en een vervolgdiscussie over opvang in een asielzoekerscentrum -structureel sluitend zijn van ons huishoudboekje en het rendement op de (maatschappelijke) investeringen -structurele duurzaamheid in onze gemeente Ik dank u voor uw belangstelling…… Joost van Herpen fractievoorzitter GroenLinks-PvdA